Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Zgodnie z opublikowanym w dniu 19.11.2018 r. w Monitorze Polskim, obwieszczeniem z dnia 13 listopada br., w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza, na podstawie art. 31a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu...

Nowe taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Wągrowiec

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Wójt Gminy Wągrowiec informuje o wydaniu decyzji zmienającej przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, w sprawie nowej taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych...