Ogłoszenia o naborze w Urzędzie Gminy

Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy

Wójt Gminy Wągrowiec

 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy

 

 

 1. I.                   Nazwa i adres jednostki:

      Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec

 1. II.                Określenie stanowiska:

            Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Wągrowiec, stanowisko Sekretarza Gminy              jest stanowiskiem samodzielnym i bezpośrednio podlega Wójtowi Gminy.

 1. III.             Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2.  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 3.  Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne        przestępstwo skarbowe;
 4.  Nieposzlakowana opinia;
 5.  Wykształcenie wyższe preferowane administracyjne lub prawnicze;
 6. Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiadanie  co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w art. 2 ww. ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym  stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
 7. Znajomość regulacji prawnych związanych z zadaniami wykonywanymi na   stanowisku pracy, w szczególności:
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin               i związków międzygminnych;
 • Ustawy prawo zamówień publicznych;
 • Ustawy o samorządzie gminnym;
 • Ustawy o pracownikach samorządowych;
 • Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Ustawy o finansach publicznych;
 • Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji;
 • Ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

 1. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;
 2. Prawo jazdy kategorii B.;
 3. Biegła umiejętność obsługi komputera;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Umiejętność zarządzania personelem;
 2. Umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi;
 3. Umiejętność organizacji pracy i wyznaczania celi;;
 4. Umiejętność planowania długofalowego;
 5. Zdolność rozwiązywania problemów i konfliktów;
 6. Wysoka kultura osobista;
 7. Duża motywacja do pracy;
 8. Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność;
 9. Wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę;
 10. Umiejętność samooceny.

     

V. Zakres obowiązków:

 

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, obsługi kancelaryjnej, warunków i dyscypliny pracy;
 2. sprawowanie  funkcji kierownika administracyjnego Urzędu;
 3. opracowywanie  projektów statutów i regulaminów;
 4. opracowywanie  projektów organizacji urzędu;
 5. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz nadzorowanie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 6. nadzorowanie i kontrola sposobu rozpatrywania skarg, wniosków oraz terminowości,  i prawidłowości załatwiania spraw interesantów;
 7. koordynowanie i nadzorowanie opracowań projektów uchwał i sprawozdań przedkładanych Radzie Gminy;
 8. współdziałanie z radcą prawnym w zakresie sprawowania obsługi prawnej;
 9. przedkładanie propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu i poprawy stanu technicznego środków pracy;
 10. wdrażanie informatyki i nowoczesnych technik w pracy Urzędu;
 11. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi urzędu oraz zakupami środków trwałych i wyposażenia urzędu;
 12. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami;
 13. nadzorowanie kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy Urzędu;
 14. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców;
 15. koordynacja prac związanych z prowadzeniem podmiotowych stron BIP i WWW;
 16. zapewnienie prawa dostępu do informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

VI.   Wymagane dokumenty

 

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV);
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego;
 4. Kserokopie dyplomów i zaświadczeń potwierdzających wykształcenie;
 5. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach);
 6. Kserokopie świadectw pracy;
 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowiskach określonych w punkcie III ppkt 6 niniejszego ogłoszenia;
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyślnie przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 10. Osoba niepełnosprawna, która zamierza skorzystać z uprawnienia o pierwszeństwie  zatrudnienia (art.  13a ust. 2, ustawy o pracownikach samorządowych) jest obowiązana do złożenia wraz  z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 11. Wykaz złożonych dokumentów;

a) dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie;

b) dokumenty aplikacyjne powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru strony;

 1. 12.    Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys CV) powinny być  opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21 grudnia 2008r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z póź. zm.).

 

VII. Inne informacje

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy , w rozumieniu przepisów     o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%;
 2. 2.  Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku, przysługuje osobie niepełnosprawnej,   o ile znajdzie się w gronie pięciu  najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełnia wymagania dodatkowe;
 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec (sekretariat pok. nr 202) lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie  na adres:

      Urząd Gminy Wągrowiec

      ul. Cysterska 22

      62-100 Wągrowiec

            z napisem: „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy”

      w terminie do  27 sierpnia 2012 r. do godz. 1600.

 1. Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 2. Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach. I etap polegający na analizie formalnej dokumentów, II etap będzie stanowiła rozmowa kwalifikacyjna. O terminie II etapu osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione  indywidualnie.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wągrowiec  (bip.wagrowiec.wlkp.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22.
 3. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 4. Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostanie zwarta umowa o pracę  na okres 3 miesięcy, a następnie jeżeli nie będzie zastrzeżeń, co do pełnienia obowiązków przez tę osobę, zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony wynoszący 12 miesięcy, z możliwością dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy.
 5. Orientacyjny termin rozpoczęcia pracy –  wrzesień 2012 roku.
 6. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze. Podstawa prawna:  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 26 80 800.

Sekretarz, zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze. zm.), nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

Wybrany kandydat do zatrudnienia zobowiązany będzie złożyć oświadczenie, potwierdzające fakt nie tworzenia partii politycznych i braku przynależności do nich.

 

Wągrowiec; 14.08.2012 r.

            Wójt Gminy

/-/ inż. Przemysław Majchrzak 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-08-14
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Stanisław Owsianny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2016 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 13839
23 sierpnia 2016 10:10 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)