Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Wągrowiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.gminawagrowiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2015-11-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. BIP jest niezgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: (powód: Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej. Dokumenty umieszczane na stronie internetowej są skanem wersji papierowych lub powstały z niewłaściwie przygotowanego pliku Word. Dla informacji brak właściwej relacji. Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych. Nie określono prawidłowej wartości dla danych wejściowych. Brak możliwości kontroli odtwarzania dźwięku. Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem. Zwiększając odstępy w tekście następuje utrata treści. Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów. )
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Marek Stachowiak , adres e-mail: informatyk@gminwagrowiec.pl , telefon: +48672680821.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Urząd Gminy Wągrowiec zlokalizowany jest w budynku przy ul. Cysterskiej 22, 62-100 Wągrowiec. Budynek ma dwa wejścia. Wejście główne od strony ulicy Cysterskiej oraz wejście z tyłu budynku. Z przodu do wejścia prowadzą schody, a z tyłu znajdują się dwa stopnie. Dalej po obu stronach wejścia znajduje się klatka schodowa prowadząca do korytarza głównego. Brak jest podjazdów dla wózków. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się, mogą liczyć na pomoc pracowników urzędu. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z urzędem pod numerem telefonu (+48) 67 26 80 800. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchowa pracownik schodzi do klienta.

Dostosowanie korytarzy

Budynek Urzędu Gminy Wągrowiec jest obiektem trzykondygnacyjnym (wysoki parter i dwa piętra. Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Na każda kondygnacje prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Brak pochylni.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem urzędu, przy ulicy Poznańskiej znajduje się parking, z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu.

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: wagrow@wokiss.pl, tel. 67 26 80 800). Zgodnie z ustawą z dania 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy Wągrowiec zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2020 15:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Stachowiak
Ilość wyświetleń: 287
24 września 2020 08:29 (Marek Stachowiak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
24 września 2020 08:29 (Marek Stachowiak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
24 września 2020 08:27 (Marek Stachowiak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.