Rada Gminy Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Transmisja z sesji Rady Gminy Wągrowiec

W czasie trwania sesji można poprzez Internet słuchać obrad Rady Gminy Wągrowiec.
W tym celu należy kliknąć w poniższy link.
Transmisja z sesji Rady Gminy Wągrowiec oraz nagranie z sesji poprzedniej.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wągrowiec, adres: ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec nr tel. 67 20 80 800.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2018.994) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.".
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wągrowiec.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Radni Rady Gminy Wągrowiec kadencja 2018-2023

1. Andrzejewski Ryszard 691 517 186
2. Stępniak Ryszard 699 112 150
3. Radecki Tomasz 791 520 049
4. Majer Anna 608 231 063
5. Klawińska Irena 667 726 052
6. Kolińska Janina 698 599 344
7. Łukaszczyk Jerzy 609 009 913
8. Patelski Janusz 600 543 233
9. Piec Eugeniusz 781 149 969
10. Kazimierz Tomczak 694 703 352
11. Sturma Grzegorz 667 022 899
12. Śmigielski Krzysztof 693 825 752
13. Haremza Anna 782 080 477
14. Zawadzki Piotr 604 902 075
15. Zjawińska Grażyna 691 805 025

Skład

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wągrowiec

Informacje

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wągrowiec - Ryszard Krzysztof Andrzejewski

tel. kontaktowy: 691 517 186

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wągrowiec

Informacje

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wągrowiec - Ryszard Stępniak

tel. kontaktowy: 699 112 150

Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wągrowiec

Informacje

Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wągrowiec - Grażyna Zjawińska

tel. kontaktowy: 691 805 025

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Wągrowiec

Informacje

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Wągrowiec - Tomasz Radecki

tel. kontaktowy: 791 520 049

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Wągrowiec

Informacje

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Wągrowiec - Anna Majer

tel. kontaktowy: 608 231 063

Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Wągrowiec

Informacje

Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Wągrowiec - Irena Klawińska

tel. kontaktowy: 667 726 052

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Informacje

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Janina Kolińska

tel. kontaktowy: 698 599 344

Przewodniczący Rady Gminy

Informacje

Przewodniczący Rady Gminy - Jerzy Łukaszczyk

tel. kontaktowy: 609 009 913

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wągrowiec

Informacje

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wągrowiec - Janusz Stanisław Patelski

tel. kontaktowy: 600 543 233

Członek Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Wągrowiec

Informacje

Członek Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Wągrowiec - Eugeniusz Piec

tel. kontaktowy: 781 149 969

Członek Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Wągrowiec

Informacje

Członek Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Wągrowiec - Kazimierz Tomczak

tel. kontaktowy: 694 703 352

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Wągrowiec

Informacje

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Wągrowiec - Grzegorz Sturma

tel. kontaktowy: 667 022 899

Członek Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Wągrowiec

Informacje

Członek Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Wągrowiec - Krzysztof Śmigielski

tel. kontaktowy: 693 825 752

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Wągrowiec

Informacje

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Wągrowiec - Anna Haremza

tel. kontaktowy: 782 080 477

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Informacje

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Piotr Zawadzki

tel. kontaktowy: 604 902 075

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2016 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 44831
21 lutego 2020 09:27 (Marek Stachowiak) - Aktualizacja informacji.
06 grudnia 2018 10:31 (Kamila Januchowska) - Aktualizacja danych stanowiska: Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
06 grudnia 2018 10:31 (Kamila Januchowska) - Aktualizacja danych stanowiska: Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Wągrowiec.