Bartodzieje Kadencja 2019 - 2023

Adres

Bartodzieje 42

62-100 Wągrowiec

Sołtys

Sołtys

Marian Szyiński

telefon

508 337 172

Uchwała Nr XXXIV/264/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bartodzieje

Uchwała Nr XXXIV/263/06
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bartodzieje


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa, Rada Gminy Wągrowiec uchwala:

Statut Sołectwa Bartodzieje

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Sołectwo Bartodzieje jest jednostką pomocniczą Gminy Wągrowiec.

1) § 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wągrowiec;
2) Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 1 niniejszego Statutu;
3) Statucie – należy przez to rozumieć statut sołectwa Bartodzieje;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Wągrowiec;
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wągrowiec;
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa;
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa;
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa;
9) Przewodniczącym Rady Sołeckiej – należy przez to rozumieć Sołtysa;
10) Komisje – należy rozumieć organy kontrolne i opiniodawcze powoływane w Sołectwie.

§ 3. 1. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 5,62 km2, którego granice zaznaczone są na mapie stanowiącej załącznik do Statutu.
2. W skład Sołectwa wchodzi miejscowość: Bartodzieje.
3. Siedzibą władz Sołectwa jest miejscowość Bartodzieje.

§ 4. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy Wągrowiec,
3) niniejszego Statutu Sołectwa.

Rozdział 2
Zakres zadań przekazanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji

§ 5. 1. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:
1) dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz;
2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej;
3) zapewnienie mieszkańcom sołectwa udziału w realizacji zadań gminy;
2. Do zadań sołectwa należy uczestniczenie w realizacji zadań gminy poprzez:
1) inicjowanie działań organów gminy;
2) reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej członków wobec organów gminy,
organów administracji państwowej i innych podmiotów życia publicznego;
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich mieszkańców sołectwa;
4) działanie na rzecz rozwoju sołectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radę lub Wójta, w tym spraw dotyczących:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym sołectwa,
b) sieci szkół i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw miejscowości, podziału, połączenia wsi, utworzenia nowej,
e) innych spraw, których potrzebę konsultacji Rada lub Wójt uzna za celowe.
6) współdziałanie z policją i służbami porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku
na terenie sołectwa;
7) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie sołectwa, zwłaszcza kulturalnymi, sportowymi, zakładami opieki zdrowotnej;
8) Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego: w szczególności w zakresie budowy sieci wodno – kanalizacyjnych, utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych na rzecz sołectwa;
10) współpraca z radnymi z danego okręgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji społecznych;
12) realizacja zadań przejętych od gminy i gospodarowanie przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem i zakresem przekazania;
13) wspieranie działań gminy w zakresie pomocy społecznej, w szczególności sygnalizowanie potrzeb społecznych w zakresie organizowania określonych form pomocy społecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty sołeckiej;
15) wyrażanie opinii w celu uwzględnienia istotnych interesów mieszkańców sołectwa w następujących sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek użyteczności publicznej, placówek świadczących usługi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuńczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkańców sołectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klęsk żywiołowych na terenie sołectwa;
16) wykonywanie uchwał Rady w zakresie odnoszącym się do sołectwa.

§ 6. 1. Zadania określone w statucie sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach posiadanych kompetencji,
2) zbieranie opinii społecznej w sprawach dotyczących problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę konsultacji społecznej w sprawach dotyczących gminy i sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,
5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa i z komisjami Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z innymi sołectwami gminy, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań.

Rozdział 3
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 7. 1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy;
2) Sołtys jako organ wykonawczy.
2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
1) Rada sołecka składa się z 4 do 6 osób w tym Sołtysa.
2) Liczbę członków rady sołeckiej ustala zebranie wiejskie odrębną uchwałą.
3) Przewodniczącym rady sołeckiej jest Sołtys.

§ 8. Kadencja Sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa.

§ 9. 1. Organy sołectwa zobowiązane są dbać o przestrzeganie zasad jawności i dostępu do informacji publicznej.
2. Sołtys, co najmniej raz w roku, obowiązany jest składać na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej.

§ 10. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz innych istotnych dla sołectwa sprawach, obejmujących zadania sołectwa określone w statucie.
2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;
3) wyrażenie stanowiska sołectwa w przypadku wystąpienia organu gminy o wyrażenie takiego stanowiska lub konsultację;
4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdań komisji powoływanych na zebraniu wiejskim.

§ 11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie wiejskie konsultuje w zakresie dotyczącym sołectwa, projekty uchwał Rady w sprawach:
1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów mieszkalnych, urządzeń komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleń planu wydatków z budżetu gminy;
2) plany rozwoju gminy w części dotyczącej sołectwa;
3) utrzymania porządku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) oświetlenia.

§ 12. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy sprawowanie kontroli nad działalnością sołtysa i rady sołeckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie może powołać komisję rewizyjną.
2. Zebranie wiejskie podejmując uchwałę o powołaniu Komisji Rewizyjnej, określa skład osobowy komisji oraz zakres jej działania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do żądania wyjaśnień od sołtysa i członków rady sołeckiej oraz przeglądania dokumentów w sprawach objętych przeprowadzaną kontrolą.

§ 13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia właściwej realizacji zadań sołectwa może powoływać także inne stałe lub doraźne komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o których mowa w ust. 1, określa skład osobowy komisji oraz zakres ich działania.

§ 14. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania zamieszkują na terenie sołectwa.
2. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni.

§ 15. Uprawnienie do udziału w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwałodawczej;
2) udziału w dyskusji nad porządkiem obrad;
3) zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi;
4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności i zgłoszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych organach sołectwa;
6) udziału w głosowaniu.

§ 16. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. Sołtys zwołuje zebranie wiejskie:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie organów gminy (Rady i Wójta), wskazujące cel zwołania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa, wskazujący cel zwołania zebrania oraz osobę, którą należy powiadomić o terminie i miejscu zwołania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej Sołectwa (w przypadku jej powołania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4 sołtys jest zobowiązany do zwołania zebrania wiejskiego.
5. Zebranie wiejskie powinno zostać zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – 4, chyba, że w żądaniu lub wniosku zaproponowano termin późniejszy. Termin 14 dni, o którym mowa wyżej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej oraz zebranie wiejskie,
którego nie zwoła sołtys na wniosek organu gminy w terminie określonym w ust. 5 zwołuje Wójt.
7. W przypadku dłuższej nieobecności sołtysa zebranie wiejskie zwołuje upoważniony przez radę sołecką członek tej rady.

§ 17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń sołectwa, kurendą, lub w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwołania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia się odrębnie organy gminy oraz osobę reprezentującą mieszkańców, którzy złożyli wniosek o jego zwołanie.

§ 18. 1.Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4. Zebranie otwiera Sołtys, przedstawia porządek obrad oraz prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem przyjętym przez zebranie.
5. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa. Projekt porządku obrad podlega konsultacji z radą sołecką.
6. Obrady zebrania są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoja obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokółu zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.

§ 19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu głosu poza kolejnością,
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebraniu głosu,
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad

§ 20. 1. Sołtys przekazuje uchwały podjęte na zebraniu wraz z protokółem zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.
2. Wójt, w zależności od treści uchwały, załatwia uchwałę we własnym zakresie lub przekazuje uchwałę do rozpatrzenia Radzie.
3. W zależności od treści uchwały o sposobie załatwienia uchwały Wójt informuje zebranie wiejskie bezpośrednio lub za pośrednictwem sołtysa.

§ 21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa oraz gdy mieszkańcy sołectwa zostali poinformowani o zwołaniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek zwołuje się w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, pół godziny później; w tym przypadku do ważności zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa w liczbie, co najmniej połowy liczby określonej w ust.1.

§ 22. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, osób uprawnionych uczestniczących w nim, co oznacza, że przechodzi uchwała lub wniosek, które uzyskały większą liczbę głosów – „za” niż głosów „przeciw”.
2. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co najmniej ¼ uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu.

§ 23. 1. Do zadań sołtysa należy zarządzanie bieżącymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonywanie czynności określonych niniejszym statutem.
2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
2) zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i przewodniczenie jej obradom;
4) wykonywanie uchwał organów gminy w zakresie dotyczącym sołectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwał rady sołeckiej;
6) utrzymywanie stałego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
8) w tym realizacja zarządzeń Wójta wydanych w powyższym zakresie;
9) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wystąpienia przez radnych o udział w takim spotkaniu;
11) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich ważnych dla sołectwa sprawach;
12) udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na zasadach określonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa;
14) administrowanie tymi składnikami mienia, które Rada przekazała do dyspozycji sołectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnień z podatków i opłat stanowiących dochody gminy;
16) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców;
17) sporządzanie rozliczeń m.in. z działalności finansowej i gospodarczej sołectwa;
18) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów księgowych i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;
19) współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zaspakajania określonych potrzeb mieszkańców;
20) natychmiastowe informowanie wójta o wystąpieniu pożaru, klęski padnięcia stada, katastrofy budowlanej oraz innych zdarzeń losowych, celem skoordynowania działań czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 2 pkt 14-17 sołtys zasięga opinii rady sołeckiej.
4. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informacje ze swojej działalności.
5. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
6. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 24. Sołtys – jako przewodniczący rady sołeckiej:
1) kieruje pracą rady sołeckiej;
2) zapewnia sporządzenie protokółów z posiedzeń rady sołeckiej;
3) składa informacje o działalności rady sołeckiej na zebraniach wiejskich.

§ 25. Do zadań rady sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczo-doradczej sołtysa oraz wspomaganie jego działań, w tym:
1) przygotowanie zebrań wiejskich oraz opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał, w sprawach będących przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;
4) inicjowanie działań na rzecz rozwoju sołectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzętu i wyposażenia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez sołtysa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 26. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys, który przewodniczy tym posiedzeniom.

§ 27. 1. Urząd Gminy zapewnia pomoc w obsłudze techniczno biurowej organów sołectwa.
2. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów w organizowaniu zebrań, Wójt może wyznaczyć pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem.

Rozdział 4
Zasady i tryb wyboru organów sołectwa

§ 28. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 – ciu miesięcy od upływu kadencji rady gminy.

§ 29. 1. Wybory sołtysa, rady sołeckiej przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym zarządzeniem Wójta, które podlega podaniu do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób określony w niniejszym statucie.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określa ponadto porządek obrad zebrania wiejskiego, obejmujący w szczególności wybór sołtysa i rady sołeckiej.
3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba wskazana przez Wójta.
4. Obsługę kancelaryjną zebrania zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu Gminy.

§ 30. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest osobista obecność, co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie stałego rejestru wyborców Gminy Wągrowiec.
3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek zwołuje się w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu pół godziny później; w tym przypadku do ważności zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa w liczbie, co najmniej połowy liczby określonej w ust. 1.

4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie będzie wymaganego określonego quorum, wybory w następnym terminie mogą zostać przeprowadzone najwcześniej po upływie 7 dni od pierwszego, wyżej wskazanego terminu, a do ich ważności wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, w liczbie, co najmniej połowy liczby określonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, określonym w ust. 3 wybory przeprowadza się w nowym terminie, niezależnie od ilości uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala się w tym samym dniu, co termin ustalony w ust. 3, pół godziny później.

§ 31. 1. W celu przeprowadzania wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej, zebranie wiejskie powołuje spośród uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobową komisję skrutacyjną.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) rejestrowanie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej;
2) obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wiejskiego wyniku głosowania i wyborów.
4. Protokół głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
5. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko sołtysa ani do rady sołeckiej.

§ 32. 1. W pierwszej kolejności przeprowadza się zgłaszanie kandydatów oraz głosowanie w celu wyboru sołtysa.
2. W drugiej kolejności przeprowadza się zgłaszanie kandydatów oraz głosowanie w celu wyboru członków rady sołeckiej.
§ 33. 1. Kandydatury na stanowisko sołtysa oraz do rady sołeckiej mogą zgłaszać osobiście uprawnieni mieszkańcy, uczestniczący w zebraniu wiejskim. Zgłoszenie kandydata odbywa się ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.
2. Uprawnieni do kandydowania są wyłącznie stali mieszkańcy, uczestniczący w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie zgłoszonych kandydatów, z zachowaniem zasad określonych w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest ustna zgoda kandydata wyrażona w trakcie obrad.
5. Sołtys i rada sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkańców zebrania.

§ 34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisję skrutacyjną wszystkich nazwisk kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listę kandydatur na stanowisko sołtysa oraz do rady sołeckiej. Wniosek o zamknięcie listy kandydatów przewodniczący zebrania poddaje pod głosowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący zebrania podaje pod głosowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w kolejności alfabetycznej.
3. Wybór sołtysa odbywa się zwykłą większością głosów, co oznacza, że przechodzi ta kandydatura, która uzyskała, co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania głosują kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią Urzędu Gminy.
5. Na karcie do głosowania uprawnieni mieszkańcy pozostawiają nieskreślone nazwisko wybranego przez siebie kandydata.
6. Nieważne są głosy na kartach: bez pieczęci Urzędu Gminy, całkowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc mandatowych.

§ 35. 1. Na stanowisko sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą zwykłą większość głosów uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.
2. Na członków rady sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów, głosowanie zostaje powtórzone, z tym, że w wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą największą liczbę głosów.
4. Przepisy § 35 ust. 2 stosuje się przy wyborach komisji, o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejęcie obowiązków przez nowo wybranego sołtysa następuje w ciągu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie pieczęci protokolarnie w dniu wyboru.

Rozdział 5
Zasady i tryb odwoływania sołtysa i rady sołeckiej

§ 36. 1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu;
3) śmierci;
4) odwołania przed upływem kadencji.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.

§ 37. 1. Odwołanie Sołtysa i rady sołeckiej lub jej poszczególnych członków przed upływem kadencji, stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego i może nastąpić w przypadkach określonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwały zebrania wiejskiego, podjętej zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwołania organów sołectwa, o których mowa w § 37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest obec¬ność, co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania, mieszkańców Sołectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie będzie wymaganego, określonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie mogą zostać przeprowadzone najwcześniej po upływie 1 miesiąca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrzeżeniem ust 2.
4. Uchwały zebrania wiejskiego w sprawach określonych w ust. 1 podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

§ 38. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji.
2. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa, radę sołecka lub poszczególnych jej członków, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, w tym naruszają postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwołuje sołtysa lub członka rady sołeckiej, jeżeli dopuścił się przestępstwa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź rady sołeckiej (całego składu) zwołuje Wójt, ustalając zarządzeniem miejsce i termin (dzień, godzinę) zebrania. W zarządzeniu podaje się składającego wniosek o odwołanie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwołania poszczególnych członków rady sołeckiej (z wyjątkiem sołtysa – przewodniczącego rady sołeckiej) zwołuje sołtys, podając w ogłoszeniu o zwołaniu zebrania składającego wniosek o odwołanie członka (członków) rady sołeckiej.
3. Pisemne wnioski o odwołanie sołtysa lub rady sołeckiej kierowane są do Wójta, natomiast wnioski o odwołanie poszczególnych członków rady sołeckiej kierowane są do sołtysa, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwołanie sołtysa, rady sołeckiej oraz poszczególnych jej członków może wystąpić z zastrzeżeniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkańców gminy uprawniona do głosowania, w liczbie odpowiadającej – 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, a w przypadku, gdy wniosek o odwołanie dotyczy rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków – 1/10 uprawnionych.
3) Wniosek o odwołanie Sołtysa winien prócz podpisów być opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomości.
4) Wniosek o odwołanie, który nie zostanie przyjęty na zebraniu wiejskim, może być złożony powtórnie po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.
6. Bieg nadaje się wyłącznie wnioskom o odwołanie sołtysa, rady sołeckiej, komisji rewizyjnej lub jej członków zawierającym:
1) zarzuty nie wywiązywania się przez sołtysa lub członków rady sołeckiej z obowiązków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez sołtysa lub członków rady sołeckiej uchwał zebrania wiejskiego;
3) wskazującym na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej w tym utratę zaufania społecznego.
7. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba, że osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wzięła udziału w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyraziła zgodę na piśmie, na zaoczne głosowanie nad jej odwołaniem.
8. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego, chyba ze występują okoliczności określone w ust. 7.

§ 40. 1. Sołtys lub członek rady sołeckiej może złożyć rezygnację w trakcie kadencji z pełnionej funkcji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Złożenie rezygnacji przez sołtysa, radę sołecka lub poszczególnych jej członków a także odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, zobowiązuje odpowiednio Wójta i Sołtysa do zarządzenia wyborów uzupełniających.
3. Jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy, przepisu ust. 2 nie stosuje się, a obowiązki sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej przez nią wskazany.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

§ 41. 1. Zebranie wiejskie zwołane w sprawie odwołania sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, powołuje spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania komisję skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania.
2. Do powoływania i zasad działania tej komisji mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące komisji skrutacyjnej określone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

Rozdział 6
Zasady gospodarki mieniem

§ 42. 1. Rada Gminy przekazuje Sołectwu składniki mienia komunalnego na mocy odrębnych uchwał oraz protokołu przekazania, sporządzonego przez Wójta i Sołtysa.
2. Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego mienia komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwały, o której mowa w ust. 1, a w szczególności Sołectwo samodzielnie wykonuje czynności zwykłego zarządu w stosunku do przekazanego mienia. Zwykły zarząd obejmuje czynności określone przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowiązków oraz mienia komunalnego i sołeckiego, pomiędzy ustępującym Sołtysem a nowo wybranym, następuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie „protokółu zdawczo – odbiorczego”, przedkładanego w ciągu 7 dni Wójtowi Gminy.

Rozdział 7
Zasady gospodarki finansowej sołectwa

§ 43. 1 Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy, zatwierdzonego przez Radę Gminy.

§ 44. 1. Dochodami sołectwa mogą być:
1) wpływy z wynajmowania i wydzierżawiania składników mie¬nia komunalnego przekazanego Sołectwu,
2) darowizny i dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych na rzecz sołectwa,
3) środki uzyskiwane z organizowanych przez sołectwo przedsięwzięć.
2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale budżetowej.

§ 45. Środki finansowe Sołectwa mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań własnych gminy, w tym między innymi, na:
1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarząd Sołectwu,
2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach Sołectwa.
3) utrzymanie lokali będących w dyspozycji Sołectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno – oświatowych i sportowych,
5) działalność organów Sołectwa,
6) utrzymanie porządku i estetyki na terenie Sołectwa.

Rozdział 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością organów Sołectwa

§ 46. 1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
3. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Wójt Gminy.
4. Uchwała Zebrania Wiejskiego nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności, rzetelności lub niezgodna z prawem może być uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach określonych w ust. 4, Wójt Gminy może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać ponow¬nego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.
6. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku po¬nownego rozpatrzenia sprawy nie uwzględnia wskazówek Wójta Gminy, Wójt Gminy może wydać uchwałę zastępczą. O podjęciu uchwały zastępczej, Wójt Gminy powiadamia Radę Gminy na jej najbliższej Sesji.

§ 47. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 48. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są:
1) Rada,
2) Wójt.

§ 49. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień oraz okazania dokumentów dotyczących funkcjonowania sołectwa a także uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 organy nadzoru mogą delegować swych przedstawicieli.

§ 50. Organy nadzoru sygnalizują sołectwu nieprawidłowości stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz podejmują działania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 uchwalane są po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.

§ 52. O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decyduje Rada w drodze odrębnej uchwały.

§ 53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zainteresowani mogą składać do Wójta w terminie siedmiu dni od ogłoszenia ich wyników. Wójt rozstrzyga o proteście stosując odpowiednio przepisy niniejszego Statutu.

§ 54. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 55. Traci moc Uchwała Rady Gminy Wągrowiec Nr XXIV/150/96 z 28 października 1996 w sprawie statutu sołectwa.

§ 56. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV /263/ 06
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 30. 06. 2006 r.


Zasięg działania sołectwa Bartodzieje
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/263/06
Rady Gminy Wągrowiec
z 30 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bartodzieje


Zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) Rada Gminy określa odrębnym statutem organizację i zakres działania jednostki pomocniczej po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Dotychczas obowiązujący statut jednostki pomocniczej, Rada Gminy Wągrowiec uchwaliła w 1996 r. W okresie od zatwierdzenia statutu sołectwa, zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w szczególności dokonane ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zmieniony został również Statut Gminy Wągrowiec. W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania statutu do aktualnego stanu prawnego.
Zatem podjęcie powyższej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2016 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2291
18 kwietnia 2019 08:26 (Kamila Kłos) - Aktualizacja danych jednostki.
23 stycznia 2017 15:07 (Kamila Kłos) - Aktualizacja danych jednostki.
23 stycznia 2017 14:59 (Kamila Kłos) - Aktualizacja danych jednostki.