Referat Finansowy

Stanowiska

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu

Informacje

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu - Dorota Knopczyńska

pokój: 103
tel. +48 67 26 80 817
skarbnik@wagrowiec.wlkp.pl

St. ds. księgowości budżetowej

Informacje

St. ds. księgowości budżetowej - Anna Przyborowska

pokój: 104
tel. +48 67 26 80 824
afinanse@wagrowiec.wlkp.pl

St. ds. księgowości budżetowej

Informacje

St. ds. księgowości budżetowej - Magdalena Kowalska

pokój: 105
tel. +48 67 26 80 824
finanse@wagrowiec.wlkp.pl

St. ds. księgowości budżetowej

Informacje

St. ds. księgowości budżetowej - Jolanta Jasińska

pokój: 105
tel. +48 67 26 80 824
jfinanse@wagrowiec.wlkp.pl

St. ds. księgowości budżetowej

Informacje

St. ds. księgowości budżetowej - Anna Kożuchowska-Nejman

pokój: 105
tel. +48 67 26 80 824
finansea@wagrowiec.wlkp.pl

St. ds. wymiaru podatków i opłat

Informacje

St. ds. wymiaru podatków i opłat - Małgorzata Łubińska

pokój: 102
tel. +48 67 26 80 826
podatki_wym@wagrowiec.wlkp.pl

St. ds. wymiaru podatków i opłat

Informacje

St. ds. wymiaru podatków i opłat - Małgorzata Grabowska

pokój: 102
tel. +48 67 26 80 826
podatki_wym@gminawagrowiec.pl

St. ds. księgowości podatkowej

Informacje

St. ds. księgowości podatkowej - Krystyna Wegner

pokój: 106
tel. +48 67 26 80 808
inkaso@wagrowiec.wlkp.pl

St. ds. księgowości podatkowej

Informacje

St. ds. księgowości podatkowej - Jowita Dobrochowska-Czaczyk

pokój: 106
tel. +48 67 26 80 808
inkaso@wagrowiec.wlkp.pl

St. ds. obsługi kasowej, ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia postępowań w sprawach o umorzenie, rozłożenia na raty i odroczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje

St. ds. obsługi kasowej, ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia postępowań w sprawach o umorzenie, rozłożenia na raty i odroczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Ilona Solarz

pokój: 107
tel. +48 67 26 80 816
kasa@wagrowiec.wlkp.pl

St. ds. egzekucji i rozliczeń

Informacje

St. ds. egzekucji i rozliczeń - Sylwia Tucholska

pokój: 106
tel. +48 67 26 80 816
egzekucja@gminawagrowiec.pl

1. Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:1) przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,

2) udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,

3) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej budżetu Gminy oraz Urzędu w tym:

a) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

b) prowadzenie księgowości syntetyczno-analitycznej zgodnie z zakładowym planem kont i obowiązującymi przepisami o rachunkowości,

c) bieżąca analiza kont syntetyczno-analitycznych jednostki –Urzędu,

d) księgowanie dochodów w ujęciu dziennym, na podstawie szczegółowego podziału dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej,

e) księgowanie wydatków i kosztów zadań realizowanych przez Urząd,

4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

6) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

7) sprawowanie kontroli i nadzoru nad sprawozdawczością finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

8) prowadzenie rejestru podatku VAT, rozliczenie i sporządzanie deklaracji w tym zakresie,

9) współdziałanie w przygotowaniu informacji o stanie mienia komunalnego z Referatem Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego,

10) rozliczanie inwentaryzacji,

11) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

12) przekazywanie dochodów budżetowych należnych budżetowi państwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

13) dokonywanie rozliczeń i zwrotu dotacji w należnej wysokości dysponentom tych dotacji,

14) prowadzenie obsługi kasowej w tym;

a) przyjmowanie i ewidencjonowanie wpłat dotyczących budżetu Gminy w formie

gotówkowej,

a) odprowadzanie przyjmowanych wpłat na rachunek bankowy,

b) pobieranie gotówki na wypłatę należności wynikających z faktur, rachunków oraz

wynagrodzeń związanych z realizacją budżetu Gminy,

c) systematyczne sporządzanie raportów dotyczących dochodów Gminy,

d) należyte zabezpieczenie przenoszonej i przechowywanej gotówki, czeków, papierów wartościowych, dowodów kasowych i innych np. gwarancji ubezpieczeniowych,

15) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

16) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatku rolnego, leśnego i innych podatków oraz poborem opłat lokalnych pozostających w zakresie właściwości Gminy i sporządzanie sprawozdań,

17) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

18) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

19) przygotowywanie aktów administracyjnych i prawnych związanych z prowadzeniem rachunkowości w Urzędzie i budżetu Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

20) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

21) prowadzenie spraw związanych z odroczeniami, umorzeniami, ulgami, zwolnieniami ustawowymi oraz pomocą publiczną.

22) pomoc de-minimis w rolnictwie, prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości,

23) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym i o niezaleganiu w podatkach,

24) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

25) wydawanie zaświadczeń dla podatników,

26) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

27) opracowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat,

28) naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i sporządzanie list płac pracowników Urzędu zgodnie z posiadanymi umowami o pracę,

29) obliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników, sporządzanie i wydawanie informacji pracownikom Urzędu o osiągniętych przez nich dochodach – PIT 11,

30) obliczanie i rozliczanie z właściwym oddziałem ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z tytułu wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych w Urzędzie w ramach umów cywilno-prawnych,

31) współpraca z właściwym oddziałem ZUS w zakresie spraw emerytalno-rentowych;

32) prowadzenie postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych z wierzytelności pochodzących z wynagrodzeń za pracę,

33) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie obliczania oraz rozliczania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz sporządzanie wniosków o refundację,

34) naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

35) wypłacanie ryczałtów pracownikom posiadającym umowy na używanie własnego samochodu do celów służbowych,

36) opłacanie należnych składek do PFRON.2. Do zadań z zakresu oświaty należy:1) sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi, dla których Gmina pełni funkcję organu prowadzącego,

2) zapewnienie wykonania zadań Gminy w zakresie zarządzania sprawami edukacji,

3) gromadzenie i analiza danych dotyczących szkół, uczniów, placówek oświatowych, kadry nauczycielskiej i środków budżetowych na działalność oświatową gminy zgodnie ze statystyką publiczną oraz na potrzeby organu prowadzącego,

4) inicjowanie i koordynacja działań w zakresie kształtowania, prognozowania i racjonalizacji polityki oświatowej,

5) prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych oraz zapewnienie przekazywania im należnych na podstawie przepisów dotacji,

6) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

7) prowadzenie wykazu dziennych opiekunów,

8) sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

9) współpraca z organami gminy, organem prowadzącym stały nadzór pedagogiczny, oraz innymi organami, placówkami oświatowymi, jednostkami i związkami zawodowymi,

10) gromadzenie, analizowanie i przedkładanie co najmniej dwa razy w roku Wójtowi Gminy danych dotyczących kosztów funkcjonowania oraz finansowania oświaty,

11) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu w szkołach prowadzonych przez Gminę Wągrowiec,

12) prowadzenie analizy tendencji rozwoju szkół w oparciu o wyniki sprawdzianu i egzaminu,

13) prowadzenie rejestru realizacji obowiązku nauki, oraz kontrola realizacji obowiązku nauki,

14) nadzór nad podległymi jednostkami w zakresie spraw związanych z systemem informacji oświatowej,

15) wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej, w tym nadawanie upoważnień pracownikom placówek oświatowych,

16) organizowanie bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozów dzieci do szkoły oraz zapewnienie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych na podstawie zawartych umów pomiędzy rodzicami/opiekunami a Wójtem Gminy,

17) współpraca z Kierownikiem Referatu Organizacyjnego w zakresie prowadzenia spraw kadrowych dyrektorów szkół, w zakresie oceny okresowej, powołania dyrektorów, udzielania stosownych pełnomocnictw,

18) przeprowadzanie kontroli w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych wynikających z zakresu kompleksowej oceny pracy dyrektora szkoły,

19) przygotowywanie dokumentów do przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły,

20) realizacja innych zadań Gminy wynikających z przepisów ustawy o oświacie oraz ustawy Karta Nauczyciela,

21) przeprowadzanie analizy i wyciąganie wniosków w zakresie uchwalonych obwodów szkolnych,

22) wyszukiwanie źródeł finansowania zadań własnych z zakresu oświaty, ze środków zewnętrznych (budżetu krajowego i UE),

23) załatwianie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

24) załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej dla uczniów,

25) prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyprawki szkolnej.

Dokumenty

Akty prawne

Akty prawne

Finanse Gminy

Zamówienia powyżej 30 tys. EURO

Zamówienia powyżej 30 tys. EURO

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 sierpnia 2016 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4840
01 września 2020 10:58 (Marek Stachowiak) - Aktualizacja danych stanowiska: St. ds. egzekucji i rozliczeń.
01 września 2020 10:57 (Marek Stachowiak) - Aktualizacja danych stanowiska: St. ds. egzekucji i rozliczeń.
01 września 2020 10:57 (Marek Stachowiak) - Dodanie stanowiska: ds. egzekucji i rozliczeń.