Prawo miejscowe (2012)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXII/258/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wągrowiec na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXII/258/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wągrowiec na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Uchwała Nr XXXII/255/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uisz

ski Uzasadnienie Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...

Uchwała Nr XXXI/248/2012 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Wągrowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXXI/248/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Wągrowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wpr

Uchwała Nr XXXI/239/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ogólnie dostępnego znajdującego się w Żelicach

Uchwała Nr XXXI/239/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ogólnie dostępnego znajdującego się w Żelicach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Uchwała Nr XXXI/238/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego ogólnie dostępnego znajdującego się w Siennie

Uchwała Nr XXXI/238/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego ogólnie dostępnego znajdującego się w Siennie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmi

Uchwała Nr XXX/229/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XXX/229/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 wrz

Uchwała Nr XXIX/228/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

Uchwała Nr XXIX /228/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo

Uchwała Nr XXVIII/219/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVIII/219/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w g

Uchwała Nr XXVIII/218/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Wągrowiec

Uchwała Nr XXVIII/218/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Wągrowiec Na podstawie art. 6k ust. 1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1

Uchwała Nr XXVIII/217/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

Uchwała Nr XXVIII/217/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15